150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Wordt jouw bedrijf overgenomen?

Een overname heeft verschillende gevolgen, zo ook voor het pensioen. De pensioengevolgen zijn wel afhankelijk van de vorm van de overname. Het is daarom goed om te weten op welke manier de overname gerealiseerd is. Bij iedere vorm horen andere gevolgen. Er zijn drie vormen van overnames:

1. Bedrijven fusie (en de gevolgen)
2. Juridische fusie art 2.311 BW (en de gevolgen)
3. Aandelen fusie art 7.662-666 BW (en de gevolgen)

Jouw bedrijf wordt overgenomen of je verkoopt het bedrijf. En dus vraag jij je af wat er met het pensioen gaat gebeuren. Hieronder lichten wij toe wat er met jouw pensioen gebeurt bij de verschillende vormen van overname. Er is een pensioen en de uitvoeringsovereenkomst wisselt van contractpartij. Dit gaat in een aantal gevallen op een andere manier.

Meer weten over overname en pensioen? Lees dan snel verder!

Bereken hier het collectief pensioen!

1. Overname en pensioen bij een fusie

Dit is een activa-passiva transactie. Overgang ten gevolge van een overeenkomst waarbij de verkrijger een deel van de vervreemder overneemt. Bij de transactie worden de betrokken bedrijfsmiddelen overgedragen op de wettelijk voorgeschreven wijze. Overdracht van (een deel van) de onderneming, waarbij activiteiten worden overgedragen als gevolg van een verkoopovereenkomst. Meer lezen over fusie en bedrijfsovername, klik dan hier.

Gevolgen voor de pensioenovereenkomst bij de bedrijven fusie

Hoofdregel: bij overgang van de onderneming gaan rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst (waaronder de pensioenovereenkomst) van rechtswege over op de verkrijger.

Uitzonderingen op hoofdregel:
  1. De verkrijger doet aan de werknemer, eenzelfde aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst, als hij reeds voor het tijdstip van overgang heeft gedaan aan zijn werknemer.
  2. De verkrijger neemt verplicht deel in een bedrijfstakpensioenfonds en de overgenomen werknemer gaat in dat fonds deelnemen.
  3. Bij CAO of regeling van een bevoegd bestuursorgaan wordt afgeweken van de hoofdregel.
  4. Continuering verplichtstelling: voor en na de overgang geldt dezelfde verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Gevolgen voor de uitvoeringsovereenkomst bij de bedrijvenfusie.

De verkrijgende rechtspersoon is dus geen contractpartij voor de uitvoerder. Indien de pensioenregeling door de verkrijgende rechtspersoon wordt voortgezet (in verband met overgang onderneming), dient met de verkrijgende rechtspersoon een nieuwe uitvoeringsovereenkomst gesloten te worden. Meer lezen over pensioenregeling, klik dan hier.

Hoe moet het worden vastgelegd?

Met de nieuwe verkrijgende rechtspersoon dient een nieuwe uitvoeringsovereenkomst te worden gesloten. Ook moet er een nieuw pensioenreglement opgesteld worden.

Bereken hier het collectief pensioen!

2. Overname en pensioen bij de juridische fusie

Fuserende rechtspersonen A en B gaan op in de verkrijgende rechtspersoon C. Bedrijf A en bedrijf B beginnen dus samen een nieuw bedrijf. Het vermogen van de fuserende (verdwijnende) rechtspersonen gaat onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. Dit houdt dus in dat de verkrijgende rechtspersoon de juridische positie volledig voortzet. Zonder dat hiervoor een bijzondere rechtshandeling nodig is. Vervolgens neemt de verkrijger geruisloos de plaats in van de vervreemdende rechtspersoon. Kortom, er is geen sprake van contractovername.

Bij een juridische fusie zijn er drie mogelijke situaties die gevolgen hebben voor de manier waarop er met lopende pensioenregelingen moet worden omgegaan:

  1. Beide partijen hebben een pensioenregeling. Als beide partijen een pensioenregeling hebben, dan gaat de pensioenregeling van de werknemers van de verkopende partij over naar de kopende partij. De pensioenuitvoerder blijft in dit geval dezelfde als voorheen.
  2. Alleen de kopende partij heeft een pensioenregeling. Indien alleen de kopende partij een pensioenregeling heeft, dient deze de pensioenregeling aan te bieden aan de werknemers van de overgenomen onderneming. De pensioenregeling gaat in op het moment van de overname. Dienstjaren vóór de overname is niet meegenomen in de pensioenregeling.
  3. Alleen de verkopende partij heeft een pensioenregeling. Mocht alleen de verkopende partij een pensioenregeling hebben, dan gaan de pensioenverplichtingen over naar de kopende partij. De deelnemingsjaren van de werknemers blijven gelden. De werknemers van de kopende partij nemen niet automatisch deel aan de pensioenregeling.

Bovendien zijn er uitzonderingen op bovenstaande regels. Dit kan door het op tijd redigeren van de uitvoeringsovereenkomst.

Vraag een gratis adviesgesprek aan!
Gevolgen voor de pensioenregeling bij de juridische fusie

Uitgangspunt: rechten en plichten voortvloeiend uit pensioenovereenkomst tussen vervreemdende rechtspersoon en zijn werknemers gaan over op verkrijger. Maar de mogelijkheid bestaat dat de verkrijgende rechtspersoon al een pensioenregeling heeft. Eventueel worden de pensioenregelingen dan geharmoniseerd.

Gevolgen voor de uitvoeringsovereenkomst bij de juridische fusie

De uitvoeringsovereenkomst gaat onder algemene titel over op verkrijger: de bestaande uitvoeringsovereenkomst wordt door de verkrijgende rechtspersoon ongewijzigd voortgezet voor de resterende contractduur.

Hoe moet het worden vastgelegd?

De uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement dient per fusiedatum op naam van de verkrijgende rechtspersoon te worden gesteld.

overname en pensioen

3. Overname en pensioen bij de aandelen fusie

De aandelen in te vervreemden vennootschap A, worden door vervreemdende vennootschap B overgedragen aan verkrijgende vennootschap C. Verkrijgende vennootschap krijgt overheersende zeggenschap over vennootschap A. In gewoon Nederlands betekent dit dat de aandelen zijn verkocht aan een nieuwe partij en deze nieuwe partij dus zeggenschap krijgt over de nieuwe BV.

Gevolgen voor de pensioenregeling bij de aandelen fusie

Er is geen wijziging in de arbeidsovereenkomst en de pensioenovereenkomst. Dat wil dus zeggen, dat na de overdracht de pensioenregeling ongewijzigd in stand blijft.

Uitvoeringsovereenkomst bij de aandelen fusie

Contractpartij wijzigt niet voor de uitvoerder. De uitvoeringsovereenkomst tussen de uitvoerder en over te dragen vennootschap, blijft na overname ongewijzigd in stand.

Vastlegging bij de aandelen fusie

Ten slotte is er geen vastlegging vereist. Echter kan in het addendum een nieuwe tenaamstelling worden vastgelegd.

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Wij als pensioenadviseurs vinden het extra belangrijk om het pensioenbewustzijn al op jonge leeftijd te creëren en als werkgever speel jij hierin een essentiële rol. Onze pensioenadviseurs gaan graag met jouw personeel in gesprek om mee te denken over hun financiële planning. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en sinds 2021 mede-eigenaar van PensioenVizier. Na mijn stageperiode bij PensioenVizier in 2009, namens de Hanzehogeschool Groningen, ben ik bij PensioenVizier in dienst getreden. Vanaf 2015 adviseer ik, met veel plezier, werkgevers over de mogelijkheden van een pensioenregeling voor de werknemers. Het maken van keuzes die passen bij een werkgever geeft mij een voldaan gevoel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.