Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsbeleid

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle adviezen, offertes en overeenkomsten waarbij PensioenVizier Consultancy hierna te noemen: opdrachtnemer partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1. Alle adviezen en offertes zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door PensioenVizier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomsten

1. Overeenkomsten en de daarop volgende overeenkomsten, die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor PensioenVizier bindend na een schriftelijke bevestiging van de zijde van de opdrachtgever.

2. De verplichtingen van PensioenVizier gaan nooit verder dan de verplichtingen die door PensioenVizier schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

1. Alle schriftelijke adviezen en offertes van PensioenVizier zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod, tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is PensioenVizier gerechtigd het aanbod te wijzigen.

2. Het aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij PensioenVizier mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan, ook indien deze informatie van derden afkomstig is.

3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien de opdrachtgever en PensioenVizier de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben.

Artikel 4 Medewerking door cliënt

1. De opdrachtgever zal PensioenVizier steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke, gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

2. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.1 bepaalde, zijn daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en is PensioenVizier bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

1. PensioenVizier zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de met opdrachtgever gemaakte afspraken.

2. PensioenVizier zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar oordeel van PensioenVizier bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PensioenVizier, na toestemming van de opdrachtgever (schriftelijk of per mail), het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzingen en meerwerk

1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door PensioenVizier in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijk nadere overeenkomst is getekend.

2. Deze extra werkzaamheden zullen door de opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van PensioenVizier.

3. De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden, als bedoeld in artikel 6.1, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

4. Indien naar het oordeel van PensioenVizier een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen, is PensioenVizier bevoegd die wijziging naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen. De opdrachtgever zal schriftelijk geïnformeerd worden over deze wijziging.

Artikel 7 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een uur tarief, een vast vast verrichtingentarief of een abonnementstarief overeenkomen.

2. Alle tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten alsmede administratie- en beheerskosten tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8 Prijs en betaling

1. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door PensioenVizier aan te wijzen bankrekening.

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. PensioenVizier is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

3. Indien de betaling een achterstand vertoont van meer dan 30 dagen, heeft PensioenVizier het recht om de dienstverlening te staken.

4. Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van PensioenVizier, dan dient hij dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te laten weten. De opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de opdrachtgever niet aan het bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

1. Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van, of betaling voor de diensten te weigeren. PensioenVizier zal dan schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering stellen.

Artikel 10 Overmacht

1. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van PensioenVizier opgeschort. In dat geval is PensioenVizier verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Onder overmacht vallen de onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan PensioenVizier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen. Deze onvoorziene omstandigheden zijn van dien aard dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomst in de redelijkheid niet van PensioenVizier kan worden gevergd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van PensioenVizier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de betreffende werkzaamheden in rekening gebrachte tarief. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro).

2. De aansprakelijkheid van PensioenVizier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever PensioenVizier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

3. PensioenVizier is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie die PensioenVizier, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

4. PensioenVizier is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

5. Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op PensioenVizier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de opdrachtgever, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 Annulering

1. PensioenVizier behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)-overheidsbeleid, dat nakoming in redelijkheid niet meer van PensioenVizier kan worden verlangt. In dergelijke gevallen dient PensioenVizier de annulering schriftelijk of per mail aan de opdrachtgever mede te delen.

Artikel 13 Beëindiging

1. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

1. Alle overeenkomsten met opdrachtgevers zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 15 Geschillen

1. Alle geschillen welke tussen PensioenVizier en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.

2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming van verplichtingen door de opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van de opdrachtgever. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming van verplichtingen door PensioenVizier voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van PensioenVizier.

Artikel 16 Klachtenprocedure

Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening van PensioenVizier,
wordt er een klachtenprocedure gestart. De klachtenprocedure is te vinden op onze
website: www.pensioenvizier.nl

onder het kopje klachtenprocedure onderaan de homepage.

Artikel 17 Slotbepaling

1. PensioenVizier is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

2. In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaatst, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

3. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PensioenVizier.

Werkingssfeer bedrijftakpensioenfonds

Tips voor een waanzinnig pensioen ontvangen?

Wij geloven dat iedereen een financieel onbezorgd leven verdient.

Jouw pensioen moet simpel zijn, transparant en moet vooral geen gedoe opleveren. Een ondernemer heeft geen behoefte aan ingewikkelde verhalen over techniek en regelgeving of stapels documenten. Een ondernemer wil zeker weten dat zijn risico’s zijn afgedekt voor een scherpe prijs die binnen zijn budget valt en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de fiscale spelregels.

Onze loyale medewerkers zijn persoonlijk, integer, betrouwbaar en bieden jou deskundig en duidelijk pensioenadvies.

werkingssfeer-bedrijftakpensioenfonds-wees-op-uw-hoede

Wil je onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen ontvangen?