Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Wie zijn we?
PensioenVizier is een adviesbureau en houdt zich voornamelijk bezig met het begeleiden van klanten naar hun gewenste pensioen situatie. Daarnaast geeft PensioenVizier advies over verzekeringen en functioneert zij als tussenpersoon bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten. PensioenVizier B.V. is statutair gevestigd te Sneek en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01108883. PensioenVizier verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiele) klantrelatie onderhoudt.

PensioenVizier beoogt u met dit Privacy Statement duidelijkheid te verschaffen over hoe er om wordt gegaan met persoonsgegevens. PensioenVizier is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten. U wordt beschouwd als een (potentiële) klant van PensioenVizier.

Ons privacy beleid
PensioenVizier hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. PensioenVizier zal op een zorgvuldige manier omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen verwerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij
• Uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
• Uw leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
• Nummer van uw of uw werknemers hun, paspoort of ander identiteitsbewijs. Het kan ook zijn dat we vragen een kopie hiervan op te sturen.
• Informatie over uw dienstverband, uw inkomen, beroep en werkgever.
• Informatie over uw financiële situatie, vermogen, bezittingen en schulden.
• Informatie over uw huidige financiële producten.
• Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid.

Doelen van de gegevensverwerking
PensioenVizier zal de persoonsgegevens van klanten gebruiken voor de volgende doeleinden.
• De beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten.
• Het onderhouden en beheren van de relatie met de klant.
• Het verrichten van analyses ten behoeve van de totstandkoming van een goed advies.
• Het regelen van pensioen zaken.
• Ten behoeve van de bemiddeling met verzekeringsmaatschappijen.
• Ten behoeve van de bemiddeling met beleggingsmaatschappijen.
• Ten behoeve van de bemiddeling met pensioenaanbieders zowel collectief als persoonlijk.
• Het versturen van onze nieuwsbrief.
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Het kan voorkomen dat een financiële instelling ten behoeve van haar dienstverlening bijzondere persoonsgegevens van u nodig heeft. Bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring die benodigd is voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of gegevens die betrekking hebben op uw financiële situatie, zoals bijvoorbeeld uw inkomen. PensioenVizier staat garant dat deze gegevens op zorgvuldige wijze conform de huidige wetgeving worden verwerkt.

Delen met derden
PensioenVizier verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hierbij moet u denken aan verzekeraars, pensioenaanbieders of partijen die zich richten op onder andere fraudebestrijding.

Bewaartermijn
PensioenVizier bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval zolang u klant bij ons bent. Als deze relatie beëindigd is PensioenVizier wettelijk verplicht om uw gegevens nog te bewaren. Hoelang wij dit moeten doen is afhankelijk van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Daarnaast kunt u ons altijd vragen om uw gegevens te vernietigen. Verder worden uw gegevens niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Recht op inzage, correctie of verwijderen
PensioenVizier houdt uw gegevens graag actueel. U kunt uw persoonsgegevens via het online financieel dashboard van PensioenVizier ten alle tijden inzien. Als u wilt weten welke gegevens PensioenVizier verder van u heeft of wanneer de gegevens die wij van u hebben onjuistheden bevatten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@pensioenvizier.nl of via Tel. (0515) 433 560. PensioenVizier zal binnen een redelijk tijdsbestek gehoor geven aan u verzoek. Daarnaast heeft u ten alle tijden het recht dat de persoonsgegevens die PensioenVizier van u heeft verwijderd worden.

Vragen
Indien u nog vragen heeft over PensioenVizier, de Privacy Statement of over de wijze waarop PensioenVizier met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact met ons opnemen via info@pensioenvizier.nl of via Tel. (0515) 433 560.

Tips voor een waanzinnig pensioen ontvangen?

Wij geloven dat iedereen een financieel onbezorgd leven verdient.

Jouw pensioen moet simpel zijn, transparant en moet vooral geen gedoe opleveren. Een ondernemer heeft geen behoefte aan ingewikkelde verhalen over techniek en regelgeving of stapels documenten. Een ondernemer wil zeker weten dat zijn risico’s zijn afgedekt voor een scherpe prijs die binnen zijn budget valt en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de fiscale spelregels.

Onze loyale medewerkers zijn persoonlijk, integer, betrouwbaar en bieden jou deskundig en duidelijk pensioenadvies.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen? Neem dan vooral contact op!

werkingssfeer-bedrijftakpensioenfonds-wees-op-uw-hoede

Wil je onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen ontvangen?