Pensioen voor bedrijven

Collectief pensioen

Pensioen voor bedrijven. Je bent een bedrijf begonnen, het gaat goed en je neemt je eerste personeelslid aan. Daarna groei je verder, omringt jezelf met leuke collega’s en geeft loonsverhoging, bonussen en andere goede arbeidsvoorwaarden om ervoor te zorgen dat die leuke collega’s ook bij je blijven werken. 

Je hebt nu een stevige fundatie staan en dan.. komt pensioen om de hoek kijken. Moet ik voor mijn personeel een pensioenregeling opstarten? Hierbij komen zowel voor- als tegenargumenten aan bod. 

Op deze pagina vind je alles over pensioen voor bedrijven! Mocht je net je eerste werknemer in dienst hebben, of 50 personeelsleden, op deze pagina vind je relevante informatie in jouw situatie. Mocht je dieper in willen gaan op bepaalde onderwerpen? Klik dan op de linkjes.

Direct naar:

pensioen-voor-bedrijven

Waarom een pensioen voor medewerkers?

Pensioen is onbelangrijk, echt waar! Pensioen voor bedrijven is pas echt belangrijk in slechts twee gevallen;

Pensioen is belangrijk als er een levensveranderende gebeurtenis plaatsvindt zoals bij overlijden, langdurige ziekte of met pensioen gaan. Dan is pensioen ineens wel belangrijk. Vaak is het dan wel te laat om iets te regelen. Pensioen voorziet in bovenstaande situaties. Bij overlijden is er een nabestaandenpensioen. Bij langdurige ziekte wordt de pensioenpremie doorbetaald, ook als de werknemer uit dienst is. En bij pensionering is er een pot geld, zodat je niet op een houtje hoeft te bijten als je stopt met werken.

Daarnaast is pensioen belangrijk bij in en uit dienst. Jouw concurrenten bieden vaak wel een pensioenregeling aan, Met een pensioenregeling krijg je makkelijker mensen binnen en wellicht hou je ze wat langer vast.

Een eerlijk overzicht van de voor- en nadelen van pensioen voor medewerkers

De voordelen van een pensioenregeling:

 • De werkgever betaalt mee.
 • De fiscus betaalt ook mee.
 • Nabestaandenpensioen gelijk geregeld, zonder keuring. De werkgever betaalt deze premie.
 • Premie van het pensioen wordt doorbetaald bij langdurige ziekte, zonder keuring. Ook als je ziek uit dienst gaat. De werkgever betaalt deze premie.
 • Er wordt slim geïnvesteerd tegen lage kosten, omdat het een collectieve pensioenregeling is.
 • Iedereen kan zijn eigen beleggingsprofiel kiezen; defensief, neutraal of offensief.
 • Er is een persoonlijk dashboard voor iedereen.
 • Je kan vrijwillig meer inleggen als je dat wilt.
 • Ieder jaar een update (presentatie bij jullie op de zaak).
 • Een eigen pensioen app en website.

Zijn er ook nadelen aan een pensioenregeling?

 • De pensioenregeling geldt voor iedereen, de pensioenregeling is voor iedereen gelijk, dus “one size fits all”, je kan wel zelf “bijsparen”.
 • Collectieve pensioenregeling is verplicht voor iedereen.

Fiscaal voordeel voor werknemer en werkgever

Ook is er een fiscaal voordeel voor de werkgever. De werkgever betaalt geen VPB. Bovendien verlaagt de pensioenpremie het sociaal verzekeringsloon. Dus van iedere €100 premie is er een SV voordeel van ongeveer €5. Ook de werknemer heeft belastingvoordeel. Hij betaalt geen loonheffing. Pensioen staat bovenaan de loonstrook en de eigen bijdrage verlaagt het brutoloon waardoor er minder fiscale druk is.

Kosten

Natuurlijk zitten er kosten aan een pensioen voor bedrijven.

Deze zijn te verdelen in een aantal categorieën:

 • Spaarpremie
 • Risicopremie overlijden (nabestaandenpensioen)
 • Risicopremie langdurig ziek zijn (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid)
 • Kosten van de uitvoerder
 • Kosten van de consultant

Eigen bijdrage werknemer

Omdat het pensioencontract een zaak tussen de werkgever en de uitvoerder is, is de bijdrage van de werknemers niet overal hetzelfde. De werkgever bepaalt in principe hoe hoog de werknemersbijdrage is. Is er een ondernemingsraad dan wordt dit samen met de OR vastgesteld. Bij de grote pensioenfondsen is de verdeling vaak 1/3 van de premie voor de werknemer en 2/3 van de premie is voor de werkgever.

Is een pensioen bedrijven verplicht?

In principe is pensioen niet verplicht, maar als er een CAO is dan kan de pensioenregeling wèl verplicht zijn. Het komt erop neer dat 80% van Nederland wel een verplicht pensioen voor bedrijven heeft, omdat de CAO’s dit geregeld hebben. Bij twijfel voeren wij een werkingssfeeronderzoek uit (of een BPF-check). Voor de resterende 20% is pensioen vrijwillig.

Verplicht pensioenfonds

Of een bedrijf wel/niet onder een verplicht pensioenfonds valt, staat gepubliceerd in de Staatscourant. Hier staat omschreven wat de insluitings- en uitsluitingscriteria zijn voor de verschillende verplichte pensioenfondsen. Aan de hand van deze in- en uitsluitingscriteria valt jouw bedrijf in of buiten het pensioenfonds. Deze verplichtstelling geldt voor iedereen die in Nederland zijn of haar bedrijf heeft gevestigd. De regels zijn concreet, er worden dus geen uitzonderingen gemaakt. In de praktijk komt het daardoor wel eens voor dat een bedrijf haar werknemers niet heeft aangemeld, terwijl ze daar volgens de wet wel toe verplicht zijn.

Werkingssfeeronderzoek (BPF-check)

Om te kijken of bedrijven wel/niet onder een pensioenfonds vallen wordt er een werkingssfeeronderzoek (ook wel BPF-check) gedaan bij het betreffende bedrijf. Bij een werkingssfeeronderzoek (BPF-check) wordt er voornamelijk gekeken of de huidige bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer van een verplicht pensioenfonds vallen. Hiermee voorkom je veel problemen. Het kan namelijk zo zijn dat het bedrijf, met terugwerkende kracht, alsnog bij het verplichte pensioenfonds aangesloten dient te worden.

Voorbeeld

Onderneming De Vries heeft 25 medewerkers. De loonsom van De Vries bedraagt in afgelopen jaar €800.000,- (evenals de voorgaande jaren). De Vries maakt verschillende soorten jam. Volgens de BPF-check valt De Vries hierdoor sinds 2008 onder het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groente en Fruit Industrie. Bij dit fonds bedraagt de premie 24,2% van de loonsom, hiervan is 17,82% voor rekening van de werkgever, de werknemer betaalt de overige 6,38%. De Vries krijgt in 2021 bezoek van een medewerker van het pensioenfonds. Deze constateert dat het bedrijf sinds 2008 aangesloten had moeten zijn bij het BPF. Daarna meldt het BPF dat De Vries met terugwerkende kracht haar werknemers aan dient te melden. Dit houdt in dat, met 2008 als ingangsjaar, De Vries 13 jaar x (24,2% x €800.000,-) = €2.516.800,- dient af te dragen aan het BPF. Oei..! Dat doet pijn, laat daarom PensioenVizier een BPF-check doen!

Nabestaandenpensioen

Binnen een collectief pensioen (pensioen voor bedrijven) is het tot nu toe zo dat er een nabestaandenpensioen afgedekt is. De hoogte van het nabestaandenpensioen is heel vaak onduidelijk en ook iets waar een deelnemer niet graag over wenst na te denken. Het nabestaandenpensioen bestaat uit het partnerpensioen vóór pensioendatum, het partnerpensioen na pensioendatum en het wezenpensioen. Volgens het nieuwe pensioenakkoord wordt dat allemaal anders en bedraagt het partnerpensioen in de toekomst uit maximaal 50% van het salaris (van de overleden deelnemer). Een stuk duidelijker en wel zo gemakkelijk om mee te rekenen. Het wezenpensioen zal veranderen naar een vaste eindleeftijd van 25 jaar en de hoogte is maximaal 20% van het salaris (van de overleden deelnemer). 

zelf je pensioen regelen, in 4 stappen

Pensioen bij scheiden

Het pensioen bij scheiden zal daardoor dus ook wijzigen. Tot nog toe heeft de partner van de deelnemer in geval van echtscheiding recht op de helft van de opgebouwde waarde van het ouderdomspensioen én tevens recht op het volledig opgebouwde partnerpensioen. Dit alles over de huwelijkse periode, maar toch iets om rekening mee te houden. Als het nieuwe pensioenakkoord helemaal ingevoerd is (vooralsnog per 31-12-2026) zal er bij scheiding enkel nog recht zijn op de helft van het (over de huwelijkse periode) opgebouwde pensioenkapitaal. Dat is dus geen aanspraak meer, maar één totaalbedrag waar de scheidende partner later een eigen pensioenuitkering van kan aankopen, zodra de deelnemende ex-partner met pensioen gaat.

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Een ander risico binnen het collectieve pensioen is de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Valt een deelnemer voor langere tijd uit, dan is het in Nederland zo geregeld dat de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft, gedurende de eerste twee jaar van ziekte. In die periode dient de werkgever derhalve ook de bijbehorende pensioenpremie af te dragen. Let op: vaak is deze loondoorbetalingsplicht zo ingeregeld dat er in het 1e ziektejaar 100% wordt doorbetaald, terwijl er in het 2e ziektejaar slechts 70% wordt doorbetaald. Dus ook maar 70% van het pensioen…. Ben je nu na deze twee jaar nog steeds ziek, dan beoordeelt het UWV welke “restverdiencapaciteit” je nog hebt en voor welk percentage je arbeidsongeschikt bent. Stel, je restverdiencapaciteit wordt bepaald op 45%, dan ben je voor 55% arbeidsongeschikt. De dekking “premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid” zorgt er dan voor dat jouw pensioenopbouw nog steeds plaatsvindt, maar dan voor 55%.

Eerder met pensioen?

Andere – minder opvallende – zaken binnen een collectief pensioen zijn de zogenaamde “flexibiliseringsmogelijkheden”. Dit gaat voornamelijk over de vraag of men eerder of juist later met pensioen kan gaan. Dit wordt ook wel vervroegen en uitstellen genoemd binnen het pensioenreglement. De pensioenrichtleeftijd in veel pensioenregelingen is inmiddels vastgesteld op 68 jaar. Voor verreweg de meeste deelnemers geldt dat er in de praktijk een pensioenleeftijd wordt gekozen op het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt is. Op dit moment is die AOW-leeftijd eerder dan 68 jaar. Je ziet dan ook dat veel pensioenuitvoerders de mogelijkheid bieden op het digitale portaal om als deelnemer allerlei scenario’s te laten doorrekenen.

Dat geldt zowel voor eerder stoppen met werken als langer doorwerken, maar ook rekening houdend met de bruto en netto bedragen voor en na de AOW leeftijd. Pensioenopbouw na AOW-leeftijd is vaak beperkt tot het moment dat de pensioenrichtleeftijd bereikt is.

Wat is de AOW-leeftijd?

Zolang je in Nederland woont of werkt heb je recht op AOW. Deze algemene ouderdomswet is een basispensioen. Dat betekent dat elke inwoner van Nederland in 50 jaar het recht van een AOW uitkering opbouwt. Dit recht vang 50 jaar voor AOW datum aan. Dus als de AOW datum 67 jaar en drie maanden is, begint de opbouw van het recht op de leeftijd van 17 jaar en drie maanden. Je betaalt voor je AOW een premie, welke je hier kunt berekenen. Maar wanneer krijg je eigenlijk AOW? Gebruik onze rekentool en kom erachter wanneer jij recht hebt op je AOW!

pensioen-voor-collectief

Geen pensioen voor werknemers

Niet alle bedrijven bieden een collectief pensioen aan voor hun werknemers en wij krijgen dan ook vaak de vraag of werkgevers hier niet toe verplicht zijn. Hier is niet zomaar een eenduidig antwoord op te geven, omdat dit afhankelijk is van diverse factoren. Wanneer er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing is, dan geldt vaak dat werkgevers verplicht zijn om een pensioen aan te bieden. Maar niet elk bedrijf valt onder een CAO, denk aan advocatenkantoren of IT-bedrijven.

Pensioengat

Wanneer jouw werkgever geen pensioen aanbiedt, kun je te maken krijgen met een pensioengat. Zo’n pensioengat houdt kortgezegd in dat je met jouw pensioen niet de gewenste levensstandaard kunt handhaven. Je kunt er dan voor kiezen om zelf te sparen voor later. Dit kan bijvoorbeeld door geld te storten op een Box3-rekening. Het voordeel hiervan is dat het vermogen te allen tijde vrij opneembaar is. Over dit vermogen betaal je echter wel vermogensrendementheffing (VRH). Een fiscaal voordelige manier om geld opzij te zetten voor later, is door te sparen in Box1, ook wel een lijfrente genoemd. Dit kapitaal is niet vrij opneembaar, maar de inleg is aftrekbaar van jouw inkomen in Box1 en de uitkering na jouw AOW-leeftijd wordt belast tegen een lager belastingtarief. Let hierbij wel op dat je van de fiscus niet onbeperkt geld mag inleggen voor jouw lijfrente. Om te weten hoeveel je precies mag storten, is het nodig om een berekening te maken van jouw jaar- en reserveringsruimte.

Lijfrente

Het storten in een lijfrente kan via een verzekering of bancair bij een bank of vermogensbeheerder. Die laatste optie komen wij in de praktijk steeds vaker tegen. Jouw geld wordt zowel tijdens de opbouwfase als tijdens de uitkeringsfase doorbelegd volgens een bij jou passend risicoprofiel. Op deze manier is het verwachte rendement op jouw kapitaal vele malen hoger dan wanneer je via een bank spaart. Laat je hierbij wel goed informeren over de risico’s en mogelijkheden!

Nieuw pensioenstelsel

Het huidige pensioenstelsel is hard aan vernieuwing toe. Al ruim tien jaar wordt er gesproken over het automatisch koppelen van de pensioenuitkering aan de stijgende levensverwachting. Vanaf 2026 hebben we in Nederland een nieuw pensioenstelsel. Dit nieuwe pensioenstelsel zorgt ervoor dat ons pensioen beter meebeweegt met de markt en toekomstbestendig is.

Middelloon naar beschikbare premieregeling

Als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel is het vanaf 2023 niet meer mogelijk om een nieuwe middelloonregeling af te sluiten. De enige vorm van pensioen aanbieden is door middel van een beschikbare premieregeling. Vanaf 2027 zijn de middelloonregelingen ingevaren in een nieuwe beschikbare premieregeling en bouwt iedereen pensioen op in een beschikbare premieregeling. Het kenmerk van een beschikbare premieregeling is dat de premie vooraf voorspeld en berekend kan worden. Deze inleg wordt vervolgens belegd conform een bij jou passend beleggingsprofiel. Pensioen kan geregeld worden bij verschillende aanbieders. Zo zijn er natuurlijk de verzekeraars, maar ook premiepensioen instellingen en de bekende pensioenfondsen. Vooral pensioenfonds moeten een switch maken naar het nieuwe pensioenakkoord.

Staffels

Er zijn verschillende staffels die gebruikt kunnen worden tot 01-01-2023. Het gaat om een reeks percentages (staffels) van het pensioengevend loon die per leeftijdsklasse mogen worden ingelegd. De percentages lopen geleidelijk op, omdat de premie-inleg voor een jongere deelnemer nu eenmaal langer kan renderen dan de premie-inleg voor een oudere.  

Waardeoverdracht & Afkoop kleine pensioenen

Het afkopen van klein pensioen wordt steeds wat verder weg geschoven. Er wordt nu actiever geacteerd op het (automatisch) overdragen van kleine pensioenen. Een pensioenuitvoerder is niet verplicht om mee te werken aan het automatisch overdragen van kleine pensioenen. Als werknemer kun je hier wel een verzoek toe indienen. Een binnenkomend klein pensioen moet wel door de nieuwe uitvoerder geaccepteerd worden. Wil je toch een klein pensioen afkopen dan dient de waarde onder een door de Belastingdienst vastgestelde grens liggen. Pensioenen met een pensioenuitkering van € 2,- of minder per jaar komen geheel te vervallen.  

Pensioen ex-werkgevers

Het komt voor dat er meerdere pensioenpotjes zijn opgebouwd. Dit is vaak opgebouwd bij ex-werkgevers. Het is mogelijk om een waardeoverdracht uit te laten voeren. Voorheen was er nog een termijn van toepassing waarbinnen deze overdracht plaats moest vinden, tegenwoordig is deze termijn niet meer van toepassing. Wat wel veranderd is, is het overdragen van kleine pensioenen. Wanneer het opgebouwde bedrag onder een wettelijk vastgestelde uitkering ligt dan spreken we over een klein pensioen. Kleine pensioenen kunnen tegenwoordig automatisch worden overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Toch gebeurt dit niet altijd, je kan dan zelf alsnog een waardeoverdracht aanvragen.

Pensioen bij fusie/overname

Wanneer een bedrijf gaat fuseren of overgenomen wordt dan is pensioen niet direct het eerste punt waaraan gedacht wordt. Toch heeft dit een grote invloed op de pensioenregelingen van de bedrijven. Of het nu om een aandelenfusie, een bedrijfsfusie of een juridische fusie gaat: in alle gevallen kan een wijziging optreden in de pensioenregeling. Zo kan het zijn dat een bedrijf na een fusie wel onder een verplichtgesteld pensioenfonds valt, terwijl dit voor de fusie niet het geval was. Of wanneer de kopende partij een pensioenregeling heeft en de overnemende partij niet dan komen alle nieuwe werknemers in de bestaande regeling van de koper. Zo gelden er voor elke vorm van een fusie/overname andere regels.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, afgekort MVO is een breed begrip. Bedrijven welke in haar bedrijfsvoering rekening houden met mens, milieu en maatschappij noemt men maatschappelijk verantwoord. Doordat klimaatverandering een steeds groter probleem wordt is het van groot belang dat bedrijven zich inzetten om de eigen uitstoot van broeikassen te beperken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen valt op te delen in de volgende thema’s; mens, natuur, verspillingen, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden en winst. Ook in de financiële sector is MVO een steeds belangrijker onderwerp. Op dit moment is er verantwoord pensioen voor bedrijven,  maar ook lijfrentes en groenprojectfondsen.

Ook PensioenVizier draagt hier uiteraard een steentje aan bij. Wij houden rekening met het people, planet en profit concept zoals is te zien in ons duurzaamheidsbeleid. Ook steunen we organisaties die bijdragen aan een duurzamere wereld, bijvoorbeeld Support Casper, SOS Kinderdorpen, KWF Kankerbestrijding en meer.

MVO organisaties zonder winstoogmerk bieden we eenmalig onze diensten aan tot een bedrag van 5.000, meer lezen over pensioen en mvo

FAQ Pensioen voor werknemers

Kan je op deze pagina geen antwoord vinden op jouw vraag? Kijk dan op onze FAQ-pagina. Op deze pagina vind je de meest voorkomende vragen die wij, door de jaren heen, hebben verzameld.

Wil je bijvoorbeeld weten wanneer je genoeg pensioen hebt, Op welke manier je pensioen opbouwt als ondernemer, hoe je pensioen regelt voor je bedrijf of als ZZP’er, of wil je weten wat wij voor je kunnen doen?

Heb je nog meer vragen over pensioen als ondernemercollectief , ZZP’er of vragen over nabestaandenpensioen? Neem dan contact met ons op en laat een van onze deskundige pensioenadviseurs je helpen!

vacature backoffice medewerker pensioenen

Wij delen onze kennis graag met jou

Pensioenpremie berekenen: hoe is het voor jou opgebouwd?
27 september 2021
Hoogte van de pensioenpremie zorgt voor onderzekere werknemers Er zijn nogal wat onzekerheden bij werknemers over de hoogte van de pensioenpremie en o…
Lees meer
pensioen-voor-iedereen
25 mei 2021
Nabestaandenpensioen DGA & ondernemer Hoe ziet het Nabestaandenpensioen ZZP of Directeur-grootaandeelhouder eruit? Wat krijgen jouw nabestaanden a…
Lees meer
bijdrage pensioen werkgever
12 mei 2021
Bijdrage pensioen werkgever Sanne werkt sinds kort bij haar eerste werkgever. Tijdens het sollicitatiegesprek komt ook het onderwerp pensioen naar vor…
Lees meer

Tips voor een waanzinnig pensioen ontvangen?

Wij geloven dat iedereen een financieel onbezorgd leven verdient.

Jouw pensioen moet simpel zijn, transparant en moet vooral geen gedoe opleveren. Een ondernemer heeft geen behoefte aan ingewikkelde verhalen over techniek en regelgeving of stapels documenten. Een ondernemer wil zeker weten dat zijn risico’s zijn afgedekt voor een scherpe prijs die binnen zijn budget valt en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de fiscale spelregels.

Onze loyale medewerkers zijn persoonlijk, integer, betrouwbaar en bieden jou deskundig en duidelijk pensioenadvies.

werkingssfeer-bedrijftakpensioenfonds-wees-op-uw-hoede

Wil je onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen ontvangen?