145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Per 1 jan 2023 is de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) afgeschaft

Voor ondernemers heeft de overheid een flink aantal mogelijkheden gecreëerd om de opbouw van een pensioen te versnellen. Eén daarvan was de zogeheten fiscale oudedagsreserve (FOR), ofwel de mogelijkheid om belastingvrij te sparen voor het pensioen. Echter veel ZZP’ers hebben helemaal geen pensioen.

Direct naar:

9,44% van de winst reserveren voor pensioen

Elk jaar kon je maximaal 9,44% van de winst uit je bedrijf reserveren voor je pensioen. Dat bedrag mag in 2023 echter niet boven de € 9.632 uitkomen. De reservering zet je bij de activa op de balans. Bovendien, de 9,44% valt niet direct onder de inkomstenbelasting en dat is een groot voordeel. Het gaat echter niet om een gift, maar om uitstel van belasting. Je moest namelijk alsnog met de fiscus afrekenen wanneer je de oudedagsreserve “vrij” laat vallen op het moment dat je het bedrijf staakt of verkoopt. Je betaalde dan belasting over het hele bedrag aan oudedagsreserve dat je in de loop der jaren hebt opgebouwd.

Bereken hier jouw jaarruimte

Lagere belastingschijf

Maar de oudedagsreserve was meer dan alleen uitstel, want als je stopte met het bedrijf kwam je meestal in een lagere belastingschijf terecht. Zit je bijvoorbeeld momenteel in een schijf waarin je 49,50% belasting betaalt en kom je na pensioneren in een schijf terecht waarin je maar 30% betaalt, dan heb je dus een netto voordeel van 19,50% van de oudedagsreserve.

ouderdomspensioen

Spelregels oudedagsreserve

 • Afgeschaft per 1 januari 2023
 • Voor 1 januari 2001 FOR. Per 1 januari 2001 OR;
 • OR is per ondernemer over de winst van zijn gezamenlijke ondernemingen;
 • Over deelname kun je per jaar beslissen. Volledig deelnemen of niet deelnemen;
 • Bij deelname moet 9,44% over het totale winstaandeel van alle bij de ondernemer in bezit zijnde ondernemingen (sinds 1998) worden gerekend. Daarbij tel je eventueel betaalde pensioenpremies op, met plafond per jaar het wettelijk maximum, 2022 (€ 9.632);
 • De 9,44% dus over de winst voor toe- of afname van de OR;
 • Middeling of verliescompensatie zijn niet van invloed op de eerder berekende 9,44% over de winst ten behoeve van de OR;
 • Franchise voor de jaarruimteberekening 2023 €13.646;
 • OR mag je terug wentelen naar het voorgaande belastingjaar indien de koopsom/premie binnen zes maanden na afloop van dat kalenderjaar is betaald of verrekend;
 • De hoogte van de zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek zijn afhankelijk van de winst;
 • Door toevoeging aan de OR wordt de winst verlaagd en wordt derhalve zelfstandigenaftrek mogelijk hoger en de meewerkaftrek altijd lager;
 • De OR mag nooit het ondernemingsvermogen overstijgen.

Ondernemersvermogen = Boekwaarde vermogen -/-(egalisatie + herinvesteringsreserve) NB: De O.R. zelf maakt geen deel uit van de hier bedoelde boekwaarde. Stille reserves maken ook. Dus heeft jouw bedrijf een eigen vermogen van € 90.000, dan mag je nooit meer dan dat bedrag in totaal aan oudedagsreserve opsparen. Even kort door de bocht: met vermogen bedoelen we hier het eigen vrije vermogen. Dat wil zeggen de activa/bezittingen, verminderd met het vreemde vermogen/schulden, verminderd met de fiscale reserves.

Afname Oudedagsreserve

 • Afname OR werd als winst in het jaar van afname belast.
 • Let op! Eerst afname van oudedagsreserve (OR) en dan bepaling van zelfstandigen- en meewerkaftrek. Zelfstandigenaftrek wordt, afhankelijk van de schijven mogelijk lager, de meewerkaftrek wordt hoger.
 • Bij overlijden staakt de onderneming onmiddellijk en valt de OR volledig vrij als winst, die progressief wordt belast. Uitzonderingen bij staking onderneming ten gevolge van overlijden :

1. De fiscale partner zet het bedrijf voort (OR behoeft niet af te nemen).

2. De erfgenamen bedingen een direct ingaande lijfrente 3.131, NB: in deze situatie wordt de oudedagsreserve wel verminderd maar daar staat lijfrentepremie tegenover zoals dat ook bij een omzetting van de oudedagsreserve in lijfrente gebeurt. Dit is geen uitzondering op de regel dat de oudedagsreserve bij overlijden volledig vrijvalt.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gevolgen bijdrage aan de Fiscale Oudedagsreserve

 • Er ontstaat een stijgende belastingclaim, ooit wordt reservering ineens progressief belast noodzakelijke maatregelen;
 • Sparen voor de toekomstige belastingaanslag;
 • Sparen in een lijfrente voor het inkomen na jouw AOW datum;
 • Jaarlijks bijstellen;
 • Bouw aan je ondernemingsvermogen! Anders is OR dotatie beperkt.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.