145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Wat is pensioen nou eigenlijk?

Het komt niet vaak voor, maar onlangs kreeg ik de vraag: ” Wat is pensioen? ”.  Nu was dit wel de vraag van een zakelijke relatie, maar niet vanwege het feit dat hij wereldvreemd zou zijn of iets dergelijks. Nee, het ging erom dat we in discussie waren gekomen over de vraag hoe omvattend het begrip pensioen eigenlijk is.

Vraag een willekeurige voorbijganger “Wat is pensioen? “ en het antwoord zal zoiets luiden als “een inkomen voor later” of “de oudedagsvoorziening”. Het komt er in feite op neer dat men hierbij meestal doelt op het opgebouwde recht (of kapitaal) dat bedoeld is als periodieke aanvulling op de Algemene Ouderdomswet (AOW). Op zichzelf is dat natuurlijk wel zo, feitelijk is het ook een “inkomen voor later”. Het verbaasd mij dan toch nog wel eens dat velen het nog voor zich uit blijven schuiven. Het huidige inkomen bij de werkgever weet men meestal wel precies, terwijl het ”inkomen voor later” niet bekend is.

Bereken hier jouw AOW leeftijd

Transparantie over wat pensioen is leidt tot meer vragen

De pensioenmaterie is de laatste 10 jaar aanzienlijk op de voorgrond gekomen. En dankzij de kredietcrisis is er veel verbeterd ten aanzien van de transparantie. Veel informatie is beschikbaar gekomen en termen als dekkingsgraad en middelloon zijn meer gaan leven. Door de Wet Toekomst Pensioenen is middelloon “minder lang houdbaar”. In 2027 zal dit afgeschaft worden. Toch heeft deze transparantie bij velen ook weer geleid tot nieuwe vragen en krijgt de vraag “ Wat is pensioen? “ een diepere betekenis.

Enorme verschillen tussen pensioenen

De genoemde kredietcrisis is de hoofdoorzaak dat de meeste bedrijven, die het wettelijk konden, inmiddels de overstap hebben gemaakt van een salaris/diensttijdregeling (middelloon) naar een zg. beschikbare premieregeling. Zonder hierover al te diep in de techniek te duiken heeft de beschikbare premieregeling tal van voordelen ten opzichte van de salaris/diensttijdregeling, maar het grote nadeel vormt het feit dat de werknemer ineens niet meer zeker is over de einduitkomst van zijn of haar te behalen pensioen. Op de vraag “ Wat is pensioen? “ geldt voor beide regelingen dat het echte pensioenen zijn, maar het uiteindelijke resultaat kan enorme verschillen geven.

Kijk voor een overzicht van jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Premievrijstelling bij langdurige ziekte

Wat is pensioen als je op een gegeven moment niet meer in staat bent om aan het arbeidsproces deel te nemen wegens ziekte of ongeval en dus arbeidsongeschikt raakt? In de meeste pensioenregelingen is er dan een dekking die de naam draagt “Premievrijstelling voor invaliditeit” (PVI) of “Premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid” (PVA).

Dit houdt in dat de pensioenuitvoerder het deel premiebetaling voor pensioen overneemt van de voormalige werkgever. Het betreft dan wel het deel dat betrekking heeft op het percentage arbeidsongeschiktheid. Dit is dus lang niet altijd 100% van de premie. Voorts kent ook een aanzienlijk deel van de bestaande pensioenregelingen de dekking van WGA-hiaat en WIA Excedent.

Neem vrijblijvend contact op

WGA hiaat inclusief WW dekking?

De WGA-hiaat is feitelijk een aanvulling bij ziekte tot 70% van het laatstverdiende inkomen, bovenop het nieuwe inkomen (dus gebaseerd op de restverdiencapaciteit). Voorwaarde hierbij is wel dat de getroffen werknemer op eigen kracht een nieuwe baan moet hebben gevonden, waarbij hij of zij minimaal kan voorzien in de helft van de bepaalde restverdiencapaciteit. Aangezien deze dekking reikt tot het max. dagloon is er nog de mogelijkheid van een WIA-excedent.

Kun je geen baan vinden en je belandt in de WW dan is het zaak dat de aanvullende WGA verzekering ook tot 70% uitkeert als je in de WW zit of hebt gezeten….

Wat is pensioen?

Nabestaandenpensioen

Als laatste is er dan nog de dekking voor de nabestaanden (partner en/of kinderen).  Het is natuurlijk niet de bedoeling om te overlijden tijdens de opbouwfase van je pensioen, echter het gebeurt helaas nog regelmatig. Ook dan geven de meeste pensioenregelingen een dekking voor de achtergebleven gezinsleden. Deze uitkering komt dan bovenop de ANW uitkering (als je daar recht op hebt).

Momenteel is de hoogte van de ANW €19.080 (2024)

Het grootste deel vormt daarbij het nabestaanden- of partnerpensioen. Afhankelijk van de leeftijd van eventuele kinderen is er ook nog sprake van een wezenpensioen. Zo zie je dat er op de vraag “ Wat is pensioen “ toch iets meer te melden is dan enkel “een potje voor later” of “inkomen voor als je oud bent”. Mocht je hierover nou meer informatie wensen, dan neem gerust contact met PensioenVizier op. Wij helpen je graag om je pensioenvraag te beantwoorden.

Kijk voor een overzicht van jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wil je alles weten over pensioen? Kijk dan op de pagina pensioen voor iedereen!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.