145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Pensioen bij overname

Pensioen bij verkoop van het bedrijf of bij overname van het bedrijf is complex. In dit artikel proberen we het eenvoudig uit te leggen.

In de huidige tijden van economisch zwaar weer staan er de nodige bedrijven in de etalage. Jij als werknemer vraagt je af wat er gebeurt met je arbeidsplaats en je pensioen als je werkgever wordt overgenomen of verkocht.
Niet alleen vinden er waarschijnlijk veranderingen in de arbeidsplaatsen plaats (reorganisatie, ontslag), ook kunnen arbeidsvoorwaarden veranderen. Pensioen bekleedt daarbij een bijzondere positie. In hoeverre de verkoop van de werkgever het pensioen raakt, lichten we hieronder verder toe. Er zijn verschillende varianten denkbaar. In de situatie dat de werkgever de aandelen verkoopt, verandert er voor de werknemers niets. De rechtspersoon van werkgever blijft immers gewoon in dezelfde hoedanigheid bestaan. Er komt alleen een nieuwe aandeelhouder, een nieuwe eigenaar van de werkgever.

Bereken hier het collectief pensioen!

Pensioen bij overname; activa passiva transactie

Bij een overgang van een onderneming ligt dat anders. Dan gaan de activa en passiva, en dus ook de werknemers, mee over naar een nieuwe werkgever. De wetgever bepaalt in dit soort gevallen dat de nieuwe werkgever in principe de bestaande arbeidsvoorwaarden gewoon één op één overneemt. Dus ook de overname van het pensioen!

De werknemers komen van rechtswege in dienst bij de nieuwe werkgever. Een dergelijke overgang van een onderneming mag ook geen reden zijn om tot een ontslag of reorganisatie over te gaan.

Pensioen bij overname

Pensioen bij overname en juridische fusie

Fuserende rechtspersonen A en B gaan op in verkrijgende rechtspersoon C. Bedrijf A en bedrijf B beginnen dus samen een nieuw bedrijf. Het vermogen van de fuserende rechtspersonen gaat onder algemene titel over op verkrijgende rechtspersoon. Dit houdt in dat de verkrijgende rechtspersoon na de juridische positie volledig voortzet zonder dat hiervoor een bijzondere rechtshandeling nodig is (de verkrijger neemt geruisloos de plaats in van de vervreemdende rechtspersoon). Er is geen sprake van contractovername. Wat betekent deze overname voor het pensioen?

Bij een juridische fusie zijn er drie mogelijke situaties die gevolgen hebben voor de manier waarop er met lopende pensioenregelingen moet worden omgegaan:

  1. Beide partijen hebben een pensioenregeling;
  2. Alleen de kopende partij heeft een pensioenregeling of;
  3. Alleen de verkopende partij heeft een pensioenregeling.

Als beide partijen een pensioenregeling hebben, dan gaat de pensioenregeling van de werknemers van de verkopende partij over naar de kopende partij. De pensioenuitvoerder blijft in dit geval dezelfde als voorheen.

Als alleen de kopende partij een pensioenregeling heeft, dient deze de pensioenregeling aan te bieden aan de werknemers van de overgenomen onderneming. De pensioenregeling gaat in op het moment van de overname. Dienstjaren vóór de overname worden niet meegenomen in de pensioenregeling.

Als alleen de verkopende partij een pensioenregeling heeft, gaan de pensioenverplichtingen over naar de kopende partij. De deelnemingsjaren van de werknemers blijven gelden. De werknemers van de kopende partij nemen niet automatisch deel aan de pensioenregeling.

Uitzonderingen op bovenstaande regels zijn er wel degelijk. Dit kan door het op tijd redigeren van de uitvoeringsovereenkomst.

Gevolgen voor de pensioenovereenkomst bij de juridische fusie

Uitgangspunt: rechten en plichten voortvloeiend uit pensioenovereenkomst tussen vervreemdende rechtspersoon en zijn werknemers gaan over op verkrijger. De mogelijkheid bestaat dat verkrijgende rechtspersoon al een pensioenregeling heeft. Eventueel worden de pensioenregelingen dan geharmoniseerd. De uitvoeringsovereenkomst gaat onder algemene titel over op verkrijger. Dan zet de verkrijgende rechtspersoon de bestaande uitvoeringsovereenkomst ongewijzigd voort voor de resterende contractduur. Hoe leg je dit vast? De uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement dienen per fusiedatum op naam van de verkrijgende rechtspersoon te worden gesteld.

Pensioen bij overname de aandelen fusie

De aandelen in te vervreemden vennootschap A, worden door vervreemdende vennootschap B overgedragen aan verkrijgende vennootschap C. Verkrijgende vennootschap krijgt overheersende zeggenschap over vennootschap A. In gewoon Nederlands betekent dit dat de aandelen worden verkocht aan een nieuwe partij en deze partij krijgt zeggenschap over de nieuwe BV.

Gevolgen voor de pensioenovereenkomst bij de aandelen fusie

Er is geen wijziging in de arbeidsovereenkomst en de pensioenovereenkomst. Na de overdracht blijft de pensioenregeling ongewijzigd in stand.

Uitvoeringsovereenkomst bij de aandelen fusie.

Contractpartij wijzigt niet voor de uitvoerder. De uitvoeringsovereenkomst tussen de uitvoerder en over te dragen Vennootschap blijft na overname ongewijzigd in stand.

Vastlegging bij de aandelen fusie.

Er is geen vastlegging vereist. Eventueel in addendum vastlegging van de nieuwe tenaamstelling.

Uitzonderingen arbeidsvoorwaarde pensioen

Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarde pensioen ligt het anders. Die gaat eigenlijk niet zomaar mee over. Het uitgangspunt in de wet is wel dat het pensioen dat je als werknemer bij je oude werkgever had, mee overgaat op de nieuwe werkgever. Op deze regel zijn echter een aantal uitzonderingen. Het voert te ver in dit bestek om ze allemaal te bespreken, maar de belangrijkste lichten we er uit.

  • De nieuwe werkgever kan, voordat hij de onderneming van de oude overneemt, bepalen dat hij de pensioenregeling, zoals die bestaat, niet voortzet. Hij laat de nieuwe werknemers deelnemen in de pensioenregeling die bij zijn onderneming geldt. Dat kan een ‘mindere’ pensioenregeling zijn. Het kan echter ook zijn dat de nieuwe werkgever verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. De werknemers moeten dan daar in deelnemen.
  • Ook is het denkbaar dat de werknemers bij de oude werkgever in een verplicht gestelde regeling zitten en de nieuwe werkgever niet onder de verplichtstelling valt. Dan moet beoordeeld worden in hoeverre de werknemers bij de nieuwe werkgever onder de oude verplichtstelling blijven vallen. Valt de nieuwe werkgever daar door de overname dan ook onder?

Al die vragen moeten beantwoord worden. En de werknemers kunnen hierin geen keuzes maken, maar moeten afwachten wat er gebeurt. Wel is het zo, dat als de nieuwe werkgever géén pensioenregeling heeft, hij gehouden is om die van de oude werkgever voort te zetten. Het gaat dan niet gebeuren dat de werknemers zonder pensioen komen te zitten. Dat voorkomt de wetgever wel.

Antwoorden op al je vragen? Klik hier

Laat je goed voorlichten bij verkoop of overname

Voor de werknemers kan er dus toch een hoop onzekerheid ontstaan. Met name over het pensioen als de werkgever verkocht wordt. Het is daarom ook voor de werknemer van belang zich goed te laten voorlichten. Minstens net zo goed als de werkgever.

Als de werkgever iets met het pensioen wil doen, moet hij er wel opletten dat dit gebeurt vóór het zetten van de handtekening.

Daarna is het te laat en kun je het pensioen alleen nog wijzigen met instemming van alle werknemers. Soms kun je het helemaal niet meer wijzigen of alleen via ingewikkelde procedures. Laat je daarom tijdig informeren over alle mogelijkheden. Niet alleen als koper, maar ook als verkoper, aangezien hoofdelijke aansprakelijkheid na een overname ook nog een jaar voortduurt.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.