145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Individuele waardeoverdracht in 9 stappen behandeld

In 9 stappen behandelen wij de individuele waardeoverdracht.

Direct naar

1. Informeren over het recht op waardeoverdracht

Desondanks moet de (nieu­we) werk­ne­mer de werkgever in­for­me­ren o­ver zijn recht op waar­de­o­ver­dracht.
Ter­mijn: tijdens in­dienst­tre­ding wordt de medewerker over de waardeoverdracht geïnformeerd.

2. Aanvraag voorstel waardeoverdracht

De werk­ne­mer vraagt aan de pen­sioen­uit­voer­der van de nieu­we werk­ge­ver een op­ga­ve van het ef­fect van de waardeoverdracht.

3. Overdrachtsgegevens opvragen

De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der moet aan de ou­de pen­sioen­uit­voer­der een op­ga­ve van de waardeoverdracht gegevens vra­gen.

Ter­mijn: bin­nen 1 maand na ont­vangst verzoek deel­ne­mer.

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 18 lid 1.

4. Overdrachtsgegevens leveren

De ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de ge­vraag­de ge­ge­vens aan de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verschaffen.

Ter­mijn: desondanks bin­nen 2 maan­den na ont­vangst aan­vraag van nieu­we pen­sioen­uit­voer­der.

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 19.

5. Voorstel waardeoverdracht aan werknemer

De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der moet een voor­stel aan de werk­ne­mer ver­strek­ken.

Ter­mijn: waardeoverdracht dient bin­nen 2 maan­den na ont­vangst ge­ge­vens van ou­de pen­sioen­uit­voer­der binnen te zijn.

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 20.

6. Beoordeling door werknemer

Werk­ne­mer beoordeelt of hij de waarde wil overdragen. Indien hij dat wil, dient hij dus een verzoek tot waar­deoverdracht in bij de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der.

Ter­mijn: verzoek tot waar­de­o­ver­dracht moet bin­nen 2 maan­den na ont­vangst van het voor­stel wor­den ingediend.

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 21.

Neem contact op

7. Opdracht naar oude pensioenuitvoerder

Nieu­we pen­sioen­uit­voer­der in­for­meert ou­de pen­sioen­uit­voer­der, waardoor er wordt verzocht aan de werknemer om de waar­deoverdracht te dragen.

Ter­mijn: direct na ont­vangst verzoek.

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 23 lid 1.

8. Waarde overdragen

Kortom, de ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de waar­de o­ver­dra­gen naar de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der.

Ter­mijn: bin­nen 10 werk­da­gen na ont­vangst verzoek tot waardeoverdracht.

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 23 lid 3.

9. Aangepast pensioenoverzicht

Nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verstrekt aan de werk­ne­mer een pensioenoverzicht waar­in de waardeoverdracht is ver­werkt.
Dit be­te­kent dat de ex­tra pen­sioen­rech­ten en (eventueel) de fic­tie­ve da­tum in dienst in het over­zicht zijn op­ge­no­men.
Ten slotte controleert de werk­ne­mer of de waardeoverdracht cor­rect is ver­werkt.

Kortom, heeft u vragen..? bel 088-9000900 of

Mail naar info@pensioenvizier.nl

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Klik hier voor  referenties

Een pensioenboek? Klik hier!

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Wij als pensioenadviseurs vinden het extra belangrijk om het pensioenbewustzijn al op jonge leeftijd te creëren en als werkgever speel jij hierin een essentiële rol. Onze pensioenadviseurs gaan graag met jouw personeel in gesprek om mee te denken over hun financiële planning. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.