145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders

De AFM heeft de ‘Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders’ gepubliceerd op haar website. Deze leidraad geeft een overzicht van belangrijkste wettelijke vereisten uit de Pensioenwet (Pw) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) op het gebied van informatieverstrekking aan de deelnemer.

Ook vindt men aanvullende handreikingen voor effectieve communicatie met de pensioendeelnemer. De AFM verwacht dat deze leidraad pensioenuitvoerders kan helpen bij het naleven van wet- en regelgeving. Ook is verwacht dat ze nieuwe mogelijkheden zien om het belang van jouw deelnemers centraal te stellen. ‘Door gezamenlijke inspanningen van zowel individuele pensioenuitvoerders als de sector als geheel moet het lukken om het pensioen dichter bij de deelnemer te brengen’, aldus de toezichthouder.

Bereken hier jouw pensioen als ondernemer!

Kwalitatieve normen

De wetgever definieert in de Pensioenwet een aantal kwalitatieve normen die van invloed zijn op veel informatiebepalingen die zijn opgenomen in de Pensioenwet.

Begrijpelijkheid / duidelijkheid

De informatie die de pensioenuitvoerder verstrekt aan haar deelnemers moet begrijpelijk en duidelijk zijn voor de betreffende deelnemers. Stem daarom de informatie goed af op de kenmerken en de belevingswereld van de eigen deelnemerspopulatie. Toets hiervoor het begrip van de informatie onder de eigen deelnemers door het uitvoeren van deelnemersonderzoek.

verdeling van het pensioen bij scheiding

Tijdigheid

De wetgever geeft voor een aantal wettelijk verplichte informatiedocumenten in de Pensioenwet expliciet aan binnen welke termijn ze verstrekt moeten worden. Zo moet de startbrief binnen drie maanden na de start van de verwerving van pensioenaanspraken worden verstrekt aan de nieuwe deelnemer. Daarnaast moeten actieve deelnemers het UPO vóór 1 oktober van het betreffende jaar ontvangen. Voor andere wettelijk verplichte informatiedocumenten geldt echter de eis van tijdigheid, zonder dat de wetgever daar een exacte voorgeschreven termijn aan koppelt. In dat geval moet de pensioenuitvoerder de informatie verstrekken binnen een termijn waarin de deelnemer de informatie redelijkerwijs nog kan gebruiken voor het beoogde doel, bijvoorbeeld voor een pensioen- of andere financiële beslissing.

Juistheid

Juistheid houdt in dat de informatie die de deelnemer van zijn pensioenuitvoerder ontvangt consistent is met de pensioenovereenkomst (tussen werkgever en werknemer). En met het pensioenreglement (tussen pensioenuitvoerder en deelnemer). Vanzelfsprekend moeten ook de gepersonaliseerde gegevens die de deelnemer van de pensioenuitvoerder ontvangt juist zijn.

Volledigheid

De informatie die de pensioenuitvoerder verstrekt aan de deelnemer hoort ook volledig te zijn. De wetgever schrijft voor een aantal documenten expliciet voor welke informatie-elementen de pensioenuitvoerder minimaal dient te verstrekken aan de deelnemer. De AFM zal deze leidraad regelmatig aanvullen naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten. De meest actuele versie is altijd beschikbaar via de website. Deze eerste publicatie van de leidraad bevat de belangrijkste wettelijk verplichtingen op het gebied van informatieverstrekking, inclusief een aantal checklists.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.