Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen is een nieuwe wet, ook wel Pensioenwet 2023 genoemd, die op 22 december 2022 in de Tweede Kamer is aangenomen. In het voorjaar van 2023 staat de behandeling ervan in de Eerste Kamer op de agenda, vandaar de naam pensioenwet 2023. Indien de Wet toekomst pensioenen wordt aangenomen, dan zal deze waarschijnlijk met terugwerkende kracht per 01-01-2023 in werking treden in Nederland. Het doel van deze wet is om het pensioenstelsel te moderniseren en beter aan te laten sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt en demografische ontwikkelingen.

Wat gaat er veranderen?

Wat er gaat veranderen is nog onzeker, wel kunnen wij vier punten benoemen waarin voorlopig veranderingen worden verwacht.

Individueel pensioenvermogen.

In het nieuwe pensioenstelsel bouwen werknemers een individueel pensioenvermogen op in plaats van een gegarandeerde jaarlijkse vaste uitkering. Dit betekent dat de hoogte van het pensioen afhangt van de beleggingsresultaten en de rentestand op het moment van uitkeren. Werknemers krijgen meer inzicht en keuzevrijheid in hun pensioenopbouw.

AOW-leeftijd.

De AOW-leeftijd stijgt minder snel dan eerder gepland. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Keuzevrijheid.

Werknemers krijgen meer keuzevrijheid in hoe ze hun pensioen willen opbouwen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zelf bepalen hoeveel risico ze willen nemen met hun beleggingen en kunnen ze eerder met pensioen als ze dat willen.

Solidariteit.

Er blijft solidariteit tussen jong en oud en gezond en ziek. Er blijft een collectieve buffer voor tegenvallers en voor mensen die geen pensioen opbouwen, bijvoorbeeld door tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Waarom Wet toekomst pensioenen?

We hadden toch zo’n goed pensioen in Nederland, waarom dan wijzigen naar pensioenwet 2023? Dat komt door meerdere ontwikkelingen, zoals gewijzigde gezinssituaties (na de oorlog werkte de man en zorgde de vrouw meestal voor het huishouden), scheidingen kwamen relatief weinig voor, men werkte vaak 30 of 40 jaar voor dezelfde werkgever. Je zou kunnen zeggen dat het nieuwe pensioen veel meer gericht moet zijn op het individu zelf. Ook de keuzes die iemand moet kunnen maken vormen een belangrijke reden om de wet aan te passen. Als laatste speelt ook de afhankelijkheid van rentestand in combinatie met de oude regeling een lastig obstakel, waardoor werkgever en werknemer vaak gedwongen werden tot hogere premies.

Opzoek naar zekerheid? Klik hier!

Pensioenwet, wat betekent dit voor jou?

Iedere nieuwe wetgeving brengt wijzigingen met zich mee en vaak gaat het om zaken die voor een kleinere groep uit de samenleving van toepassing of invloed zijn. Dat is bij pensioen niet zo. Bijna iedereen die werkt krijgt hiermee te maken en niet alleen de werknemers, maar zeker ook de werkgevers.

Wet toekomst pensioenen als werknemer

Voor werknemers betekent de Wet toekomst pensioenen dat ze meer inzicht en keuzevrijheid krijgen in hun pensioenopbouw. Daarnaast is de AOW-leeftijd minder snel gestegen dan eerder gepland, waardoor werknemers eerder met pensioen kunnen als ze dat willen. Het individueel pensioenvermogen biedt wel meer onzekerheid over het uiteindelijke pensioeninkomen. Wat hierbij van groot belang is wordt gevormd door 2 onzekerheden: Enerzijds wordt het pensioenkapitaal belegd, waarbij de deelnemer wellicht ook nog enige keuzevrijheid zal krijgen (defensief, neutraal, offensief). Uiteindelijk bepaald dit het op te bouwen pensioenpotje. Anderzijds speelt de rente op ingangsdatum een grote rol, want die bepaald vervolgens hoeveel pensioen je jaarlijks gaat ontvangen vanaf pensioendatum.

Wet toekomst pensioenen als werkgever

Voor werkgevers betekent de nieuwe wet dat de pensioenregelingen worden vereenvoudigd en gemoderniseerd. Hierdoor is het makkelijker om pensioenregelingen aan te bieden en is het administratieve proces vereenvoudigd. Daarnaast biedt het individueel pensioenvermogen meer keuzevrijheid aan werknemers, wat kan bijdragen aan een hogere werknemerstevredenheid. Deze nieuwe wetgeving maakt de systematiek van pensioenopbouw gemakkelijker te begrijpen en ook te vergelijken. Niet alleen het ouderdomspensioen, maar ook de wijze waarop straks het nabestaandenpensioen is vorm gegeven is een stuk vereenvoudigd ten opzichte van de huidige mogelijkheden: Straks vormt het nabestaandenpensioen een percentage van het salaris van de overleden deelnemer. Hierbij zal een maximum gaan gelden van 50%. Zo weet je als partner dus gemakkelijk op voorhand hoe hoog het nabestaandenpensioen zal zijn, mocht de deelnemer komen te overlijden.

Financiële planning, de uitkomst!

Meer dan ooit tevoren zorgt deze “aardverschuiving” op pensioenvlak voor meer vragen bij de deelnemers. Er komt meer onzekerheid, maar er komen ook zeker meer mogelijkheden. Hoe ga je straks je eigen pensioen plannen?

Kies voor dé finanicele planner van Nederland!

PensioenVizier, alles over de nieuwe pensioenwet!

Gelukkig hebben de medewerkers van PensioenVizier alle relevante kennis in huis om jou te helpen deze nieuwe wetgeving en gevolgen te duiden. We helpen je graag met uitleg over de regeling en hoe je zaken het beste kunt regelen. Dat geldt zowel voor de werknemer, maar zeker ook als werkgever. PensioenVizier legt in begrijpelijke taal uit welke stappen je kunt nemen en wat daarvan de gevolgen zijn en hoe je de nieuwe regeling in jouw bedrijf kunt regelen.

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.