145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen is een nieuwe wet, ook wel Pensioenwet 2023 genoemd. Deze wet is op 22 december 2022 in de Tweede Kamer – en op 30 mei 2023 in de eerste kamer aangenomen. De wet gaat met terugwerkende kracht per 01-01-2023 in werking. Het doel van deze wet is om het pensioenstelsel te moderniseren en beter aan te laten sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt en demografische ontwikkelingen.

Direct naar

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

1. Individueel pensioenvermogen.

In het nieuwe pensioenstelsel oftewel de pensioenwet 2023 bouwen werknemers een individueel pensioenvermogen op in plaats van een gegarandeerde jaarlijkse vaste uitkering. Dit betekent dat de hoogte van het pensioen afhangt van de beleggingsresultaten en de rentestand op het moment van uitkeren. Werknemers krijgen meer inzicht en keuzevrijheid in hun pensioenopbouw. Iedereen krijgt dus een eigen pensioenpot! Veel rendement is een hoger pensioen, minder rendement betekent een lager pensioen.

2. AOW leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt minder snel dan eerder gepland. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd in de nieuwe pensioenwet gekoppeld aan de levensverwachting

3. Solidariteit

Er blijft solidariteit tussen jong en oud en gezond en ziek, net als in de huidige pensioenwet. Zo blijft er een collectieve buffer voor tegenvallers en voor mensen die geen pensioen opbouwen, bijvoorbeeld door tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Maar jong betaalt niet meer voor oud. Jonge mensen hebben immers veel meer tijd om vermogen op te bouwen. Hun premie wordt lager. De premie van de ouderen wordt wat hoger.

4. Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is nu fiscaal erg gemaximeerd. Dit wordt losgelaten en het maximum percentage wordt 50% van het salaris.

5. Wezenpensioen

Ook het wezenpensioen wordt sterk verbeterd. In het oude stelsel wisselde de wezen leeftijd nogal. Dit varieerde van 21 tot 27 jaar. In het nieuwe stelsel is de leeftijd 25 jaar. Ook was het percentage gemaximeerd op ongeveer 7% van het salaris. In de WTP is dit percentage maximaal 20%.

6. Geld ineens

In de WTP is opgenomen, dat je vlak voor pensioendatum 10% ineens mag opnemen. Dit kun je gebruiken voor een verbouwing, camper of een wereldreis! Dit geldt ook voor opgebouwde lijfrentes.

Waarom Wet toekomst pensioenen?

We hadden toch zo’n goed pensioen in Nederland, waarom dan wijzigen naar pensioenwet 2023? Dat komt door meerdere ontwikkelingen, zoals gewijzigde gezinssituaties (na de oorlog werkte de man en zorgde de vrouw meestal voor het huishouden), scheidingen kwamen relatief weinig voor, men werkte vaak 30 of 40 jaar voor dezelfde werkgever. Je zou kunnen zeggen dat het nieuwe pensioen veel meer gericht moet zijn op het individu zelf. Ook de keuzes die iemand moet kunnen maken vormen een belangrijke reden om de wet aan te passen. Als laatste speelt ook de afhankelijkheid van rentestand in combinatie met de oude regeling een lastig obstakel, waardoor werkgever en werknemer vaak gedwongen werden tot hogere premies.

Opzoek naar zekerheid? Klik hier!

Pensioenwet, wat betekent dit voor jou?

Iedere nieuwe wetgeving brengt wijzigingen met zich mee en vaak gaat het om zaken die voor een kleinere groep uit de samenleving van toepassing of invloed zijn. Dat is bij pensioen niet zo. Bijna iedereen die werkt krijgt hiermee te maken en niet alleen de werknemers, maar zeker ook de werkgevers.

Wet toekomst pensioenen als werknemer

Voor werknemers betekent de Wet toekomst pensioenen of de pensioenwet 2023 dat ze meer inzicht en keuzevrijheid krijgen in hun pensioenopbouw. Daarnaast is de AOW-leeftijd minder snel gestegen dan eerder gepland, waardoor werknemers eerder met pensioen kunnen als ze dat willen. Het individueel pensioenvermogen biedt wel meer onzekerheid over het uiteindelijke pensioeninkomen. Wat hierbij van groot belang is wordt gevormd door 2 onzekerheden: Enerzijds wordt het pensioenkapitaal belegd, waarbij de deelnemer wellicht ook nog enige keuzevrijheid zal krijgen (defensief, neutraal, offensief). Uiteindelijk bepaald dit het op te bouwen pensioenpotje. Anderzijds speelt de rente op ingangsdatum een grote rol, want die bepaald vervolgens hoeveel pensioen je jaarlijks gaat ontvangen vanaf pensioendatum.

Wet toekomst pensioenen als werkgever

Voor werkgevers betekent de nieuwe pensioenwet dat de pensioenregelingen worden vereenvoudigd en gemoderniseerd. Hierdoor is het makkelijker om pensioenregelingen aan te bieden en is het administratieve proces vereenvoudigd. Daarnaast biedt het individueel pensioenvermogen meer keuzevrijheid aan werknemers, wat kan bijdragen aan een hogere werknemerstevredenheid. Deze nieuwe wetgeving maakt de systematiek van pensioenopbouw gemakkelijker te begrijpen en ook te vergelijken. Niet alleen het ouderdomspensioen, maar ook de wijze waarop straks het nabestaandenpensioen is vorm gegeven is een stuk vereenvoudigd ten opzichte van de huidige mogelijkheden: Straks vormt het nabestaandenpensioen een percentage van het salaris van de overleden deelnemer. Hierbij zal een maximum gaan gelden van 50%. Zo weet je als partner dus gemakkelijk op voorhand hoe hoog het nabestaandenpensioen zal zijn, mocht de deelnemer komen te overlijden.

Financiële planning, de uitkomst!

Meer dan ooit tevoren zorgt deze “aardverschuiving” door de nieuwe pensioenwet 2023 voor meer vragen bij de deelnemers. Er komt meer onzekerheid, maar er komen ook zeker meer mogelijkheden. Hoe ga je straks je eigen pensioen plannen?

Kies voor dé finanicele planner van Nederland!

PensioenVizier, alles over de nieuwe pensioenwet!

Gelukkig hebben de medewerkers van PensioenVizier alle relevante kennis in huis om jou te helpen deze nieuwe pensioenwet en de gevolgen te duiden. We helpen je graag met uitleg over de regeling en hoe je zaken het beste kunt regelen. Dat geldt zowel voor de werknemer, maar zeker ook als werkgever. PensioenVizier legt in begrijpelijke taal uit welke stappen je kunt nemen en wat daarvan de gevolgen zijn en hoe je de nieuwe regeling in jouw bedrijf kunt regelen.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.