Wat is mijn pensioenleeftijd?

De pensioenleeftijd in Nederland verandert. Zo is er in de zomer van 2019 een pensioenakkoord tot stand gekomen. Met het nieuwe pensioenakkoord van juni 2019 zijn er (weer) nieuwe data bekend wanneer je AOW krijgt. De leeftijd wanneer iemand met pensioen kan gaan wordt steeds hoger en het kan zijn dat jouw pensioenleeftijd nog niet bekend is. Het pensioenakkoord heeft onder andere geresulteerd in nieuwe pensioenleeftijden.

Bereken hier jouw pensioenleeftijd!

In dit artikel lees je meer over jouw pensioenleeftijd.

Direct naar:

Drie pijlermodel

Nederland kent voor de pensioenopbouw het zogenaamde drie pijlermodel. De eerste pijler bestaat uit voorzieningen die de overheid regelt, de AOW. De tweede pijler bestaat uit voorzieningen die de werkgever regelt. De derde pijler is datgene wat men zelf kan regelen. De AOW is een omslagstelsel. Dat wil zeggen dat de jongeren betalen voor de ouderen.

Wat is mijn pensioenleeftijd?

Snellere verhoging pensioenleeftijd na 2015

Het kabinet wilde na 2015 de pensioenleeftijd sneller verhogen. Dit betekentde een AOW leeftijd van 66 jaar in 2018 naar 67 jaar in 2021. Dit was al in het deelakkoord overeengekomen. In 2019 is er een nieuw pensioen akkoord tot stand gekomen. Dit heeft geresulteerd in de volgende huidige AOW data, klik op de groene knop om jouw AOW leeftijd te berekenen!

Bereken jouw AOW leeftijd!

Stijging pensioenleeftijd

Het plan van de overheid om de pensioenleeftijd vanaf 2016 te gaan verhogen, eerst in stappen van drie maanden en daarna, in 2018 zelfs in stappen van vier maanden, is voorlopig weer van de baan. De AOW-leeftijd blijft nog steeds gekoppeld aan de levensverwachting, maar met mindere mate. Het is nu zo dat als de leeftijd stijgt met één jaar de AOW leeftijd met 8 maanden stijgt. Een koppeling dus van 2/3. Zo heb je in 2022 recht op AOW als je 66 jaar en 7 maanden bent. Volgend jaar, dus 2023 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden (66 jaar en 10 maanden) . In 2024 en ook in 2025 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar, daarna kan de AOW-leeftijd blijven stijgen, maar is op dit moment nog niet bekend in welke mate de pensioenleeftijd zal gaan stijgen.

De eerder in het deelakkoord geïntroduceerde overbruggingsregeling voor de AOW blijft bestaan. Het was onduidelijk of de AOW-voorschotregeling uit het Begrotingsakkoord 2013 naast de overbruggingsregeling zou blijven bestaan. In het Regeerakkoord is bepaald dat de voorschotregeling definitief niet doorgaat; Op dit moment ontvangen samenwonende AOW’ers een hogere AOW dan gehuwde AOW’ers (140% van het Wettelijk Minimum Loon (WML) versus 100% WML). Dit werd voor beide groepen per 1 januari 2015 gelijkgetrokken naar 100% WML.

Dit geldt voor nieuwe en gewijzigde situaties. Wettelijk bestaat de mogelijkheid om oudere mensen bovenop de AOW een tegemoetkoming te verstrekken. Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks vastgesteld en is bedoeld om koopkrachtverlies te bestrijden. Volgens de Miljoenennota 2013 zou hierop bezuinigd worden.  In het Regeerakkoord staat dat deze bezuiniging niet doorgaat; AOW’ers met een partner zonder AOW kunnen een toeslag op de AOW krijgen. Al lang geleden is besloten om deze toeslag per 2015 te laten vervallen. In het Regeerakkoord is besloten dat partners met een gezamenlijk inkomen van meer dan € 50.000 (excl. AOW) al per 1 juli 2014 geen toeslag meer ontvangen. Dit geldt voor nieuwe instroom. Ook voor bestaande gevallen komt de partnertoeslag – weliswaar na een overgangsperiode – te vervallen.

Opmerking PensioenVizier

Met het verhogen van de pensioenleeftijd slaat men twee vliegen in één klap. Dit leidt immers tot hogere ontvangsten (AOW-premies) en lagere uitgaven (AOW-uitkeringen). Dat de AOW-toeslag zou verdwijnen is al sinds 1996 bekend.

Mensen met een jongere partner hebben zich hierop dus al langere tijd kunnen voorbereiden. Nieuw is dat de AOW-toeslag (ook voor mensen die deze toeslag al ontvangen) wordt afgeschaft bij een gezamenlijk inkomen van € 50.000 of meer. Om deze maatregel te verzachten is sprake van een overgangsperiode. Hierover zijn geen verdere bijzonderheden vermeld.

Meer pensioen? Neem contact met ons op!

Wanneer en hoeveel?

Wil jij niet alleen weten wanneer je AOW krijgt, maar ook hoeveel? Bezoek dan de volgende pagina en bereken op welke leeftijd jij AOW ontvangt. De pagina geeft aan op welke leeftijd jij AOW ontvangt, en hoeveel jij per maand gaat ontvangen.

Meer weten over pensioenzaken?

Wanneer met pensioen? PensioenVizier heeft voor jou het antwoord… Nieuwsgierig naar referenties over onze dienstverlening? Wil jij ook vroegtijdig met pensioen? Bekijk dan dit artikel en kom te weten of jij vroegtijdig kunt stoppen met werken.

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.